ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

แสดงความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักโภชนาการ

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร สานพลังความร่วมมือถอดบทเรียนการดำเนินงานโรคขาดสารไอโอดีน วันที่ 19-20 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
  สรุปประชุมหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเกลือ
  งานเสวนา สมองดี เริ่มที่ไอโอดีน งานชุมชนสุขภาวะ 8 ม.ค. 62
  รายงานผลการเบิกจ่ายในหน่วยงาน (รายไตรมาส)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการเฝ้าระวังด้านโภชนาการในระดับประชาคมอาเซียน วันที่ 6-8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพฯ
  การประชุมขับเคลื่อนเครือข่ายการดาเนินงานเกลือเสริมไอโอดีนยั่งยืน และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีน (จังหวัดมหาสารคาม) ปี 2562วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. –15.00น.ณ สานักงานสาธารณสุขอาเภอบรบือ และ บริษัทไอโอซอลท์จากัด จังหวัดมหาสารคาม
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค และกิจกรรมทางกายของเด็กกลุ่มเสี่ยง วันที่ 30 มกราคม 2562 ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี
     

 

ติดต่อสำนักโภชนาการ : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

 

 

สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข