ค้นหาข้อมูล  
 
ประชาสัมพันธ์

หนังสั้นไอโอดีน
เด็กไทยเฉลี่ยวฉลาดเมืองไทยแข็งแรง
เด็กไทยเฉลี่ยวฉลาดเมืองไทยแข็งแรง วันที่ 9 กันยายน 2548
เด็กไทยสมบูรณ์แข็งแรงเพราะโภชนาการและสารอาหารที่สำคัญ
ข้อมูลการดำเนินงานโครงการลูกครบสามสิบสอง สมองดี ปีงบประมาณ 2553 กรมอนามัย
ก้าวทันความรู้เรื่องสมองกับการขาดสารไอโอดีน
Towards the Global Elimination of Brain Damage due to Iodine Deficiency, ICCIDD website
การประชุมปฏิบัติการการกำหนดมาตรการดำเนินงานและแผนปฏิบัติการโครงการดูแลแม่ดี มีลูกปลอดภัย เด็กไทยฉลาด