ค้นหาข้อมูล  
 
 
 


 

ธงโภชนาการ 1
ธงโภชนาการ 2

ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย


Thai Food Composition Tableโรคอ้วนลงพุง
ภัยเงียบที่คุณคาดไม่ถึง


ปริมาณน้ำตาล
ในผลไม้ไทย
จำนวนผู้เยี่ยมชม
310196
ณ วันที่ 20 Sep 2014

There are 3 online users browsing

 
ไฟล์ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ประเมินผลการดำเนินงานโภชนาการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
และจัดทำแผนงานโภชนาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2557
ณ โรงแรมเมาท์เทนบีช พัทยา

โภชนาการสมวัย

สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย
ห้องสมุดงายวิจัยดิจิทัล วช.
วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.

โครงการพัฒนาโรงพยาบาลต้นแบบ
โภชนบำบัดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

รายงานการสำรวจภาวะอาหารและ
โภชนาการของประเทศไทย

รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย
โดยการตรวจร่างกาย

อาหารและโภชนาการในภาวะวิกฤต (อุทกภัย)

เอกสารประกอบการเรียนภาษาญี่ปุ่น

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โฆษณา คนไทยไร้พุง กรมอนามัย ร่วมกับ สสส.

Radioactive and stable iodine
มาทำความรู้จักกับไขมันแบบเป็นนักวิชาการด้านโภชนาการ
ลดน้ำตาล ต้านเบาหวาน
โครงการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพ ในโครงการเขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก ด้านโภชนาการ
มาตรการเสริมไอโอดีนในการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์
Download ใบประกาศเกียรติคุณ
เพื่อแสดงว่าหน่วยงานของท่านประสบความสำเร็จ ในการรณรงค์ ลดน้ำตาล ต้านเบาหวาน “No Sugar Day” ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามโครงการรณรงค์วันเบาหวานโลก ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
"เรื่อง ไข่ ไข่ กินอย่างไร ให้ได้ประโยชน์"
Metabolic Syndrome ภัยเงียบคร่าชีวิตคนรวย

สำนักโภชนาการ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558

ยุทธศาสตร์ด้านโภชนาการ

 TCN Poster/Oral Presentation 2010

INTERNATIONAL NUTRITION

MDGs 2015


 
รายชื่อสถานประกอบการที่เคยได้รับการรับรอง
"อาหารเพิ่มสารอาหาร
"หนังสั้นไอโอดีน
เด็กไทยเฉลี่ยวฉลาดเมืองไทยแข็งแรง
เด็กไทยเฉลี่ยวฉลาดเมืองไทยแข็งแรง วันที่ 9 กันยายน 2548
เด็กไทยสมบูรณ์แข็งแรงเพราะโภชนาการและสารอาหารที่สำคัญ
ข้อมูลการดำเนินงานโครงการลูกครบสามสิบสอง สมองดี ปีงบประมาณ 2553 กรมอนามัย