ค้นหาข้อมูล  
 
ข้อมูลทั่วไป
ปรับปรุงล่าสุด 19 ก.พ. 2554 | อ่าน 19240 ครั้ง

การดำเนินงานพัฒนาระบบงานสำนักโภชนาการตามแนวทาง PMQA

Public Management Quality Award

 

หมวด 1- ระบบการนำองค์กร - การรับผิดชอบต่อสังคม

หมวด 2 การทำแผนยุทธศาสตร์และการถ่ายทอดเป้าหมาย

หมวด 3 การให้ความสำคัญผู้รับบริการ และ SH.

หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ข้อมูลและการจัดการความรู้   

หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

หมวด 6 การปรับปรุงกระบวนงานสร้างคุณค่าและสนับ-สนุน

หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ


การดำเนินงานพัฒนาสำนักโภชนาการตามแนวทาง PMQA

          PMQA  เป็นคำย่อ มาจากคำเต็มคือ Public  Sector  Manangement  Quality  Awards  หมายถึง รางวัลการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมีผู้รับผิดชอบคือ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ในอนาคต กพร.จะใช้เป็นเกณฑ์ในการให้รางวัลองค์กรภาครัฐที่มีการปฏิบัติงานเป็นเลิศ  PMQA มีที่มาจาก TQA ซึ่งเป็นเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand  Quality  Awards) มีการมอบรางวัลให้กับองค์กรที่มีผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด 
          สำนักโภชนาการได้ดำเนินการโดยนำเอาเกณฑ์ของ PMQA มาใช้ในการพัฒนาองค์กรและเริ่มดำเนินการตามนโยบาย กรมอนามัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 ในเบื้องต้นเป็นการให้ความรู้บุคลากรเป็นส่วนใหญ่  และเริ่มดำเนินการเป็นบางส่วนในปีงบประมาณ 2549 คาดว่าจะดำเนินการเต็มรูปแบบในปีงบประมาณ 2550  การดำเนินการดังกล่าวเป็นการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศซึ่งต้องอาศัย ความรู้ ความสามารถและการร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกคนในองค์กรจึงจะดำเนินงานพัฒนาดังกล่าวสำเร็จ
          การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ หรือ การพัฒนาองค์กรตามแนวทาง PMQA  มีกรอบแนวคิดและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมาย
          ขั้นตอนแรก  มีการจัดตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีผู้อำนวยการสำนักโภชนาการเป็นประธาน หลังจากนั้นคณะทำงานได้สอบถามบุคลากรในองค์กรในเรื่องการเปลี่ยนแปลงโดยมีคำถามให้บุคลากรทุกคนตอบว่า ถ้าสำนักโภชนาการต้องดำเนินการพัฒนาองค์กรตามแนวทาง PMQA ทุกคนมีความคิดเห็นเป็นอย่างไร จะให้ความร่วมมือหรือไม่ ซึ่งได้คำตอบดังนี้

ยินดีให้ความร่วมมือในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 71%
ยังไม่แน่ใจ / ขอดูก่อน 20%
ไม่เห็นด้วย 9%
          จะเห็นว่าบุคลากรส่วนใหญ่ของสำนักโภชนาการเห็นด้วยกับการพัฒนาองค์กรตามแนวทาง PMQA
          ขั้นตอนที่สอง  หลังจากเห็นว่ามีผู้ให้ความร่วมมือเป็นส่วนใหญ่จึงดำเนินการอบรมให้ความรู้ ในหัวข้อ “การพัฒนาสำนักโภชนาการสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง PMQA” ในวันที่ 22  มีนาคม  2549 โดยมี ท่านรองอธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์ประเสริฐ  หลุยเจริญ  เป็นประธานและผู้อำนวยการสำนักที่ปรึกษา กรมอนามัย แพทย์หญิง นันทา   อ่วมกุล   บรรยายเรื่อง ทิศทางของกรมอนามัยในเรื่องการพัฒนาองค์กร ซึ่งจะตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550)  การจัดอบรมดังกล่าวเป็นการให้ความรู้และกระตุ้นให้บุคลากรตระหนักถึง การพัฒนาสู่สิ่งที่ดีขึ้น
          ขั้นตอนที่สาม  คณะทำงานได้ดำเนินการประเมินองค์ด้วยตนเอง โดยใช้เกณฑ์การประเมินของ กพร.ตามแนวทาง PMQA  (การประเมินดังกล่าวได้ดำเนินมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 โดยใช้เกณฑ์ TQA)
ประโยชน์ที่ได้จากการประเมินทำให้ทราบถึงจุดแข็ง  จุดที่ต้องปรับปรุง ของสำนักโภชนาการในแต่ละหมวดได้แก่  หมวดการนำองค์กร  หมวดการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  หมวดการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หมวดการวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้  หมวดการมุ่งเน้นทรัพยากร  หมวดการจัดการกระบวนการ  หมวดผลลัพธ์การดำเนินงาน   แล้วนำผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานของสำนักโภชนาการ  รวมทั้งมองถึงผลงานในอดีตที่ผ่านมา และวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน จากนั้นนำมาจัดทำเป็นแผนที่กลยุทธ์ ของสำนักโภชนาการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานสู่เป้าหมายต่อไป

·       การดำเนินงาน PMQA สำนักโภชนาการ

·       รูปการประชุม PMQA