ค้นหาข้อมูล  
 
ข้อมูลทั่วไป
ปรับปรุงล่าสุด 8 พ.ย. 2553 | อ่าน 3123 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาคหกรรมศาตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ ปี 54

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คณะเกษตร ภาควิชาคหกรรมศาตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ
วันที่ 11 ตุลาคม ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553

ชื่อ   นางสาวพรประภา  จึงตระกูล

       นางสาววรรษมน   เจตนเสน

       นางสาวปวรรัตน์   พรรธนประเทศ

One page ความคาดหวังและสิ่งที่ได้รับจากการฝึกงาน

นางสาวพรประภา  จึงตระกูล

นางสาววรรษมน   เจตนเสน

        นางสาวปวรรัตน์   พรรธนประเทศ

การนำเสนอกิจกรรมการฝึกงานเป็น powerpoint presentation

        climate change

ความปลอดภัยอาหาร

ความมั่นคงอาหาร                 

 

ภาพกิจกรรมนิสิตฝึกงานม.เกษตรศาสตร์