ค้นหาข้อมูล  
 
ข้อมูลทั่วไป
ปรับปรุงล่าสุด 8 ต.ค. 2556 | อ่าน 1861 ครั้ง

รายงาน MDG

MDGs (Millennium Development Goals)

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Thailand Millennium Development Goals)

ในการประชุมสุดยอดแห่งสหัสวรรษของประชาชาติ เมื่อเดือนกันยายน 2543 ผู้นำประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้ตกลงร่วมกันที่จะใช้เป้าหมายของการพัฒนาที่กำหนดกรอบระยะเวลาชัดเจนและวัดผลได้ 8 ประเด็น คือ

เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนและหิวโหย (งานโภชนาการอยู่ภายใต้เป้าหมายนี้)

เป้าหมายที่ 2 ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา

เป้าหมายที่ 3 ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและบทบาทสตรี

เป้าหมายที่ 4 ลดอัตราตายของเด็ก

เป้าหมายที่ 5 พัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ์

เป้าหมายที่ 6 ต่อสู้โรคเอดส์ มาลาเรีย และโรคสำคัญอื่น ๆ

เป้าหมายที่ 7 รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก 

รายงาน MDG Consultation ณ กระทรวงการต่างประเทศ วันที่ 16 กันยายน 2553