ค้นหาข้อมูล  
 
ข้อมูลทั่วไป
ปรับปรุงล่าสุด 11 ม.ค. 2555 | อ่าน 4116 ครั้ง

ยุทธศาสตร์ด้านโภชนาการ

  กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย

  แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ.2554-2563

Stategic Plans and Policy in Thailand
by Prof.Kraisid Tontisirin M.D., Ph.D

(ร่าง) ยุทธศาสตร์อาหารและโภชนาการแห่งชาติ

แผนอาหารและโภชนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 9

  (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยอาหารและโภชนาการ เพื่อความมั่นคงทางอาหารด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2559

       
แนวทางการดำเนินงานการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข แนวทางการดำเนินงานประเด็นยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย ปี พ.ศ.2554 แนวทางการดำเนินงานการเฝ้าระวัง ภาวะโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ และ การเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-5 ปี แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6-18 ปี