ค้นหาข้อมูล  
 
ข้อมูลทั่วไป
ปรับปรุงล่าสุด 11 ก.พ. 2559 | อ่าน 32537 ครั้ง

โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหาร และโภชนาการ


ท่านที่จะประเมิน การดำเนินงาน สามารถสมัคร username password ได้ด้วยตัวเอง

ปี 2558-2559

ปี 2557

ปี 2556

- แนวทางการดำเนินงาน รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ด้านอาหารและโภชนาการ
ก้าวสู่ความยั่งยืน

- ไฟล์แบบประเมินต่างๆภายใต้โครงการฯ

 - ชี้แจงการดำเนินงานปี 2556

- ส่งผลงานการสื่อสาร การให้ความรู้ด้านโภชนาการ และการประเมินพฤติกรรม
การบริโภคอาหารเข้าร่วมประกวด

- เอกสารการประชุม เรื่อง "พัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ :
ลดหวาน  มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค"วันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ โรงแรม ทีเคพาเลซ


ปี 2555 (มีนาคม - กันยายน)
-หนังสือสั่งการ ที่ สธ ๐๒๒๘.๐๗.๓/ว ๒๙๕ การดำเนินงานตามนโยบายเร่งรัดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข "โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ"

- คู่มือการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ

- แนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ

แบบประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ
- แบบประเมิน ของ รพศ./รพท./รพช./รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุขโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ กระทรวงสาธารณสุข
(ปรับตามหนังสือสั่งการ ที่ สธ ๐๒๒๘.๐๗.๓/ว ๒๙๕)

- แบบรายงานผลการดำเนินงาน ระดับเขต

- แบบรายงานผลการดำเนินงาน ระดับจังหวัด

- อันตรายจากน้ำมันทอดซ้ำ และชุดทดสอบสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ

- งานเปิดตัว โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ วันที่ 14 พ.ค. 55 ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

- ตัวอย่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการที่ได้รับการพัฒนา "โรงพยาบาลบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา" 

 - ตัวอย่างคำแนะนำในโรงอาหารของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหาร
และโภชนาการ


ปี 2555 (กุมภาพันธ์)
สรุปมติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข

หนังสือราชการที่ สธ.0906.04/ว177 การดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ

หนังสือราชการที่ สธ.0909.04/ว1843 การดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ

แนวทางการดำเนินงาน "ร้านอาหารคนไทยไร้พุง"

Healthy Meeting

ข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร สำหรับร้านอาหาร สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย

แบบสำรวจโรงอาหาร ตามมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข