ค้นหาข้อมูล  
 
ข้อมูลทั่วไป
ปรับปรุงล่าสุด 14 ม.ค. 2558 | อ่าน 31705 ครั้ง

นโยบายสำนักโภชนาการ

ไทย/English

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการของประเทศเพื่อประชาชนมีสุขภาพดี

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนา ผลักดัน และสนับสนุนให้เกิดนโยบาย  การส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐานด้านโภชนาการ
2. ผลิต พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านโภชนาการ  เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนทุกกลุ่มอายุ
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านโภชนาการให้เครือข่ายมีความเข้มแข็งรวมไปถึงระบบที่เกี่ยวข้อง  โดยกำกับ ติดตาม และประเมินผล  เพื่อนำมาสู่การพัฒนานโยบาย  และระบบอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
4. พัฒนาระบบการดำเนินงานด้านโภชนาการให้เข้มแข็ง  รวมไปถึงระบบที่เกี่ยวข้อง  โดยกำกับติดตามและประเมินผล  เพื่อนำไปสู่การพัฒนานโยบายและระบบอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ

 

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

สำนักโภชนาการ กรมอนามัย มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนที่ 98 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2552 ดังนี้

  1. พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานหลักด้านโภชนาการของประเทศ
  2. ศึกษา วิจัย พัฒนาและประยุกต์องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางด้านโภชนาการ
  3. พัฒนาและจัดทำเกณฑ์มาตรฐานเครื่องมือ และตัวชี้วัดด้านโภชนาการ รวมทั้งระบบการรับรองมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลไกการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  4. พัฒนาระบบ กลไกและเครือข่ายการเฝ้าระวังและระบบสารสนเทศทางโภชนาการของประเทศ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การจัดการองค์กรความรู้ด้านโภชนาการ
  5. ถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพขึดความสามารถ และการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านโภชนาการ กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายและชุมชน
  6. ประสานความร่วมมือ ติดตามและประเมินผล เพื่อการแก้ไขปัญหาด้านโภชนาการ กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านโภชนาการ
  7. สร้างกระแสสังคม รณรงค์เผยแพร่ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตอาหารในระดับชุมชนและภาคอุตสาหกรรมให้มีคุณค่าทางโภชนาการ รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมสุขภาพด้านโภชนาการให้กับประชาชน
  8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

แผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (Plan of Action 2011)

ประวัติสำนักโภชนาการ

ข้อมูลสำนักโภชนาการ

ติดต่อสำนักโภชนาการ