ค้นหาข้อมูล  
 
ข้อมูลทั่วไป
ปรับปรุงล่าสุด 27 ส.ค. 2558 | อ่าน 1086 ครั้ง

วันไอโอดีนแห่งชาติ 25 มิถุนายน 2558

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "หมู่บ้านไอโอดีนทั่วไทย เทิดไท้เจ้าฟ้านักโภชนาการ
ก้าวผ่านความท้าทายสู่ความยั่งยืน" เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ 25 มิถุนายน
ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม
ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลดไฟล์วีดีโอ

 

 • การบรรยายพิเศษเรื่อง "ไอโอดีน ก้าวผ่านความท้าทายสู่ความยั่งยืน"
  โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
        (ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน) ดาวน์โหลดเอกสาร


 • การบรรยายความรู้เรื่อง "การขจัดโรคขาดสารไอโอดีนอย่างยั่งยืน:จากอดีตสู่อนาคต" (Sustainable Elimination of Iodine Deficiency: From the pastto the future) โดย
  ดร.นายแพทย์อมร นนทสุต อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  ดาวน์โหลดเอกสาร

 


 

 • การบรรยายพิเศษเรื่อง "การดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคขาดสาร
  ไอโอดีน:ทิศทางมุมมองของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก"
  โดย Ms.Karen Codling (Regional Coordinator for Southeast
  Asia and the Pacific)
  ดาวน์โหลดเอกสาร ภาษาอังกฤษ
  ดาวน์โหลดเอกสาร ภาษาไทย

 • การบรรยายพิเศษเรื่อง "จากประสบการณ์ตรงสู่มุมมองและทิศทาง
  การดำเนินงานควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ไทย-ลาว" โดย
  - Dr.Bounthom Phengdy (Ministry of Health,Lao peple's
    Democratic Republic) 
    ดาวน์โหลดเอกสาร
  - แพทย์หญิงนภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ
    ดาวน์โหลดเอกสาร

 • การเสวนากลุ่ม เรื่อง"มุมมองใหม่ในการขับเคลื่อนไอโอดีนทั่วไทย
  เทิดไท้เจ้าฟ้านักโภชนาการ...ด้วยพลัง องค์กรชุมชนและภาคีเครือข่าย"
  โดย
  - นางพิสัย ปาปะโต ประธานชมรมผุ้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีน
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  - ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ผู้อำนวยการสำนักอาหาร สำนักงานคณะ
    กรรมการอาหารและยา ดาวน์โหลดเอกสาร
  -
  นางอรวรรณ กลิ้งทะเล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงาน
    สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ดาวน์โหลดเอกสาร
  -
  นางเศรนี บุญเหลี่ยม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองหงส์
    จังหวัดร้อยเอ็ด ดาวน์โหลดเอกสาร
  ดำเนินการเสวนา โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์
  ที่ปรึกษาสำนักโภชนาการกรมอนามัย

 • การเสวนากลุ่มเรื่อง "การดำเนินงานชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีนให้
  ประสบความสำเร็จ" โดย
  - นายแพทย์วิชัย ขัตติยวิทยากุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
    นครราชสีมา ดาวน์โหลดเอกสาร
  - นายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
    ดาวน์โหลดเอกสาร
  - นายวัชรินทร์ อินทจักร ปลัดอำเภอ (อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง)
  - นายวุฒิพงษ์ ปรีดาภัทรพงษ์ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
    (สสส.) ดาวน์โหลดเอกสาร
  ดำเนินการเสวนา โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
  ที่ปรึกษากรมอนามัย