ค้นหาข้อมูล  
 
ติดต่อกองโภชนาการ
ปรับปรุงล่าสุด 11 มิ.ย. 2558 | อ่าน 40470 ครั้ง

ติดต่อสำนักโภชนาการ

Contact Us
 
 
สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนน ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

อาคาร 2, อาคาร 4, อาคาร 6 ชั้น 5  ตึกกรมอนามัย 02-5904328  โทรสาร 02-5904339

ชั้น 3 ตึกศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย 02-9687616-19

  

กลุ่มอำนวยการ

Adminstration Section

02-5904340

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

Strategic Management Section

02-5904336

กลุ่มวิจัยอาหารเพื่อโภชนาการ

Food Research for Nutrition Section

02-9687619

กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมโภชนาการ

Nutrition Behavior Development Section

02-5904306

กลุ่มโภชนาการประยุกต์

Nutrition Application Section

02-5904308

 กลุ่มควบคุมป้องกันด้านโภชนาการ

Nutrition Prevention Control Section

02-5904329 

 กลุ่มสร้างเสริมสุขภาวะโภชนาการ

Nutritional Health Promotion Section

02-5904327 


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย

       

  • โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย www.pnic.go.th