ค้นหาข้อมูล  
 
ข้อมูลสำนักโภชนาการ
ปรับปรุงล่าสุด 14 ม.ค. 2558 | อ่าน 92336 ครั้ง

ตัวชี้วัดและระบบงานโภชนาการของไทย

ผลงาน Flagship ปี 2556

การดำเนินงานด้านโภชนาการของประเทศไทยในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 นี้ ได้มุ่งเน้นตาม

ยุทธศาสตร์อาหารและโภชนาการระดับชาติ ( National Food and Nutrition Strategy )    มี 3 ประเด็นสำคัญ ดังนี้

  • ยุทธศาสตร์คนไทยไร้พุง
  • ยุทธศาสตร์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของประเทศไทย
  • ยุทธศาสตร์การเจริญเติบโตเด็กแรกเกิด ถึง 18 ปี และหญิงตั้งครรภ์

กลยุทธ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน

   • Six Key Functions

 

   • Bangkok Charter
    • Partnership
    • Building Capacity
    • Advocacy
    • Investment
    • Regulation and Legislation

 

ก้าวทันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านอาหารและโภชนาการแห่งชาติ

 แผนงาน/โครงการด้านโภชนาการประจำปี

(Plan of Action)

ระบบติดตามและประเมินผลด้านโภชนาการของไทย

(Nutrition Monitoring and Evaluation System in Thailand)

มีการกำหนดตัวชี้วัดสำคัญ ๆ ไว้ในแต่ละปีดังนี้

ระบบรายงานตัวชี้วัดโภชนาการ ประจำปีงบประมาณ 2553(Nutrition Reporting System in Thailand)

http://nutrition.anamai.moph.go.th/temp/files/Surveillance/004.xls

(Bureau of Nutrition Information System, BoNIS)

สถานการณ์ภาวะโภชนาการของ ประเทศไทย ปี 2555
สถานการณ์ภาวะโภชนาการของประเทศไทย ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554 (Nutrition Situations in Thailand)

ระบบเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของไทยNutrition Surveillance System in Thailand (Thailand NSS)

 • การแก้ไขปัญหาโรคอ้วนลงพุงในกลุ่มประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป
   • มาตรการด้านอาหาร
   • มาตรการด้านการออกกำลังกาย
   • มาตรการด้านอารมณ์
 • การแก้ไขภาวะการขาดสารไอโอดีนในประเทศไทย
   • มาตรการด้านอาหารที่มีไอโอดีนปริมาณสูง
   • มาตรการการใช้เกลือเสริมไอโอดีน
   • มาตรการการส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมสารไอโอดีน
 • การแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในกลุ่มเด็กแรกเกิด-18 ปี และหญิงตั้งครรภ์
   • มาตรการการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
   • มาตรการการส่งเสริมอาหารสำหรับหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร
   • มาตรการอาหารทารกและอาหารเสริมตามวัย
   • มาตรการอาหารกลางวันในโรงเรียน
   • มาตรการการส่งเสริมการบริโภคอาหารตามธงโภชนาการและ  โภชนบัญญัติ 9 ประการ (Food Based Dietary Guidelines,FBDG)

นอกจากนี้ สำนักโภชนาการมีภารกิจงานสำคัญ ๆ ที่ครอบคลุมประชาชนไทยทุกกลุ่มวัยดังนี้

 • มาตรการการส่งเสริมด้านโภชนาการในกลุ่มเด็กวัยเรียน วัยรุ่นและเยาวชน และบุคลากรวัยทำงาน
 • มาตรการการส่งเสริมอาหารสำหรับวัยทองและผู้สูงอายุ  
 • การบริโภคอาหารทางเลือกต่าง ๆ อาทิ อาหารมังสวิรัติ อาหารต้านมะเร็ง ฯลฯ
 • มาตรการส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้
 • มาตรการลดหวาน มัน เค็ม ในอาหาร เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับอาหารที่สะอาดปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ (Nutrition and Food Safety)
 • พฤติกรรมการบริโภคอาหารในรูปแบบต่าง ๆ
   • มาตรการอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ (Food Healthier Choices)
 • การบริโภคอาหารเพื่อลดโรคร้อน
 • ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่มีต่อภาวะโภชนาการของคนไทย

รวมทั้ง

 • การเตรียมการด้านอาหารและโภชนาการเมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้น เช่น ภาวะน้ำท่วม ภัยธรรมชาติ และภัยที่เกิดจากมนุษย์ ฯลฯ